RENOVACIÓ D’IMATGE DE CARME FUSTÉ SALÓ DE BELLESA

IMAGE RENOVATION OF CARME FUSTÉ BEAUTY SALON

IMATGE CORPORATIVA

CORPORATIVE IMAGE

Després de quasi 40 anys dins la professió de perruquera, i amb la seva imatge original, la Carme Fusté va creure que necessitava un canvi d’imatge, i realment va fer bé d’analitzar la seva imatge, ja que era cert que necessitava un canvi.

Es va posar en contacte amb mi per tal de poder quedar i parlar-ne i mirar què tenia al cap, i després de veure’ns i visitar el seu local, acabat de reformar, només quedava poder oferir-li un parell d’opcions que a ella li poguessin encaixar.

Realment amb clientes així és fàcil, comunicació, les idees clares i més comunicació! Així dóna gust!

After almost 40 years in the hairdressing profession, and with her original image, Carme Fusté believed that she needed a change of image, and she really did well to analyze her image, since it was true that she needed a exchange.

He contacted me so that he could stay and talk about it and see what he had in mind, and after we met and visited the premises, which had just been renovated, all that was left was to be able to offer him a couple of options that they could fit her.

Really with clients like this is easy, communication, clear ideas and more communication! That's how it tastes!

Després de decidir l’estil que més li agradava, i algun canvi es va decantar per treure la paraula Perruquers i tirar més pel Saló de Bellesa, la qual cosa feia que ells s’identifiqués més, i crec que un encert per identificar a les seves clientes, predominantment dones.

After deciding on the style he liked best, and some change he decided to remove the word Hairdressers and throw more around the Beauty Salon, which made them identify more, and I think a success in identifying the its clients, predominantly women.

Un cop establerta la nova imatge, se li proposa la rotulació exterior, amb el canvi d’imatge.

Once the new image has been established, the exterior signage is proposed, with the change of image.

Amb imatge nova, la Carme té “sabates noves” per seguir 40 anys més, però esperem que ara que ha vist el nostre pla d’actuació amb la seva imatge, s’animi a fer altres coses amb nosaltres. Animem a totes les petites PIMES que vegin que amb els anys la seva imatge ja no els representa, que contactin amb professionals del disseny que els poden fer revincular la seva imatge amb el l’evolució de la seva empresa. Segur que una mica d’anàlisi d’imatge i solucions ben aplicades, donaran un nou aire que farà sentir més còmode a qui s’hi ha de veure representat i als clients que s’hi veuen inclosos.

With a new image, Carme has "new shoes" to follow another 40 years, but we hope that now that she has seen our action plan with her image, she will be encouraged to do other things with us. We encourage all small SMEs who see that over the years their image no longer represents them, to contact design professionals who can make them link their image with the evolution of their company. Surely a bit of image analysis and well-applied solutions will give a new air that will make those who are to be represented feel more comfortable and the customers who are included.

Molta sort Carme!

Good luck Carme!

Comments are closed.