CLASSE LETTERING

LETTERING CLASS

Aquest desembre he tingut l’honor de fer una classe introductòria de Lettering als alumnes de 5è de l’Escola l’Espill. Us puc ven dir que ha estat una gran experiència, i veure com els/les alumnes agafaven les plomes, canyes, pinzells, la tinta… i es posaven a omplir pàgines i pàgines de paper en blanc amb lletres i més lletres, amb l’objectiu de trobar la tipografia que formaria el logotip que volen que els identifiqui a la seva petita cooperativa que estan formant, AIXÒ HA ESTAT UNA PASSADA!

This December I had the honor of giving an introductory lettering class to 5th graders at l’Espill School. I can tell you that it has been a great experience, and see how the students took the pens, canes, brushes, ink… and began to fill pages and blank paper pages with letters and more letters, with the goal of finding the typeface that would form the logo they want you to identify them to your little co-op they are forming, THIS HAS BEEN A PASS!

Primer, quatre cosetes sobre els logotips… una mica de “teoria express” per saber què és un logotip, quines parts té, perquè serveix i un joc de classificar logos per formes, símbols, colors…

First, four things about logos… a bit of “express theory” to know what a logo is, what parts it has, why it is used and a game of classifying logos by shapes, symbols, colors…

Després de la “teoria” ja entrem en matèria i ens posem a tocar paper, tinta, canyes, plomes per escriure (com els avis van escriure!), dits i pintura. Breu explicació però SEMPRE deixant clar que han de PRACTICAR, PRACTICAR i PRACTICAR. I equivocar-se mil vegades per seguir equivocant-se i omplit MOLTS papers, així una de les lletres sortiria bé! I així ho van fer!

After the “theory” we get into the subject and start playing paper, ink, reeds, pens to write (as grandparents wrote!), Fingers and paint. Brief explanation but ALWAYS making it clear that they have to PRACTICE, PRACTICE and PRACTICE. And getting it wrong a thousand times to keep getting it wrong and filling out MANY papers, so one of the lyrics would come out right! And so they did!

Moltes proves…

Many tests …

…de totes les maneres possibles… Amb colors i plomes…


... in every way possible… With colors and feathers…

I un cop repassat els 223 papers de proves… les moltes lletres que van fer entre tots… I escollir-ne (molt difícil) algunes… Al final els vaig presentar 2 opcions pel seu logotip amb caràcter propi.

And after reviewing the 223 test papers… the many letters they made together… And choosing (very difficult) some… In the end I presented them with 2 options for their own logo.

Ara és cosa seva a escollir colors i si volen algun símbol! I així va ser… al final de les 2 opcions va resultar el següent:

Now it’s up to you to choose colors and if they want a symbol! And so it was… at the end of the 2 options it turned out as follows:

Espero que el logotip els faci volar Molt! Una gran experiència i espero que d’aquests Tallers, en surti un dissenyador!

I hope the logo makes them fly a lot! A great experience and I hope that a designer will come out of these workshops!

Us pot interessat…LOGO porxats

Us pot interessat… illustracio-a-punts-personalitzada-pels-nostres-clients


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *